Innowacyjna szkoła

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Innowacyjna szkoła

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 2 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjna szkoła” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Innowacyjna szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Innowacyjna szkoła”

 1. Spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych.  Pogawędka nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne zwrócenie uwagi na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). Ocena na podstawie informacji  przesłanych do jury konkursu.
 2. Stworzenie i prowadzenie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące szkolnego bloga, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące życia klasy/szkoły. Wpisy na blogu zamieszczać powinni zarówno uczniowie jak i nauczyciele.  Ocena na podstawie informacji (linka do strony bloga) przesłanych do jury konkursu.
 3. Cykl lekcji, na których wykorzystywana będzie tablica  interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów. Lekcje powinny być prowadzone na różnych przedmiotach. Efektem jest powstanie spójnych, szkolnych materiałów edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników/prac /nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. Filmik nasza „TIKi klasa”. Przygotowanie przez klasę/szkołę filmu video (4-10 minut) pokazującego praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy/szkoły  na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Film powinien zostać zamieszczony na stronie szkoły/serwisie youtube/ Vimeo itp. Ocena na podstawie informacji (linka do strony filmu) przesłanych do jury konkursu.
 5. Czy nasza szkoła/nauczyciele/uczniowie jest gotowa na korzystanie z programu „Cyfrowa szkoła”? Do jakich zadań używasz komputera/tabletu? Czy jesteś gotowy korzystać z e-podręcznika? Ocena na podstawie wyników ankiet przesłanych do jury konkursu.
 6. TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać, np. z Junior Media). Ocena na podstawie prac/linka do strony przesłanych do jury konkursu.
 7. Szkolny dzień TIK. Zorganizowanie w szkole/ klasie dnia poświęconego korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas, którego można: wystąpić z przedstawieniem „mały TIK”, prezentacją na temat bezpieczeństwa w Sieci, jak korzystać z gier edukacyjnych… Ocena na podstawie prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. Teatrzyk „mały TIK”. Opracowanie i przedstawienie kilkuminutowego wystąpienia pokazującego w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach zwiększa ich efektywność. Ocena na podstawie wyników, prac plastycznych, video, linków, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie – konwersatorium, case study. Ocena na podstawie prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 10. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników, prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Innowacyjna szkoła”, który w okresie od 2 października do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2014 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie przedstawiciele samorządów uczniowskich, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne i komitety rodzicielskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 28 lutego 2015 r.
 • W ramach konkursu zostanie uruchomione forum wymiany doświadczeń, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać poglądy jak również prezentować dobre praktyki.
 • Adres jury konkursu „Innowacyjna szkoła” : A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa., e-mail: sekretariat@innowacyjna-szkola.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 30 września 2014 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz